thexder82 (thexder82) wrote,
thexder82
thexder82

 • Location:
 • Mood:
 • Music:

Ydinvoima 1/2: Uhkatekijät ja potentiaali

Olen kunnallisvaalikampanjassani pitänyt jonkin verran ääntä mahdollisuudesta käyttää Loviisan ydinvoimaloiden veden muodossa tuotettua hukkalämpöä metropolin lämmityksessä. Jotten vahingossakaan profiloituisi miksikään ydinvoimafanaatikoksi ja jotta tämä asia saisi ennen vaaleja ansaitsemansa käsittelyn myös blogissani, kirjoitan nyt vaaleja edeltävien päivien aikana kaksiosaisen ydinvoima- kirjoitussarjan. Ensimmäisessä osassa käsittelen ydinvoiman uhkia ja potentiaalia globaalina energiaratkaisuna ja jälkimmäisessä pohdin ydinvoimaan nimenomaan Helsingin ja Suomen kannalta.

Ydinvoimakannan kypsyminen

Olen suhtautunut ydinvoimaan aina hyvin suurella varauksella. Yksi osoitus tästä on se, että liityin vihreisiin heti sen jälkeen, kun nämä olivat eronneet hallituksesta 2002. Vaikkei tehty eropäätös näin jälkikäteen ajateltuna välttämättä ollutkaan paras mahdollinen, ymmärrän vieläkin varsin hyvin, miksi se tehtiin. Ydinvoiman vaaroista ei tarvitse vihreästi ajatteleville erikseen saarnata – ne ovat hyvin tiedossa. Vaikka pidänkin suurta osaa näistä vaaroista liioiteltuina, on ydinvoimalla nähdäkseni myös paljon sellaisia vaaroja, joista ei olla juurikaan keskusteltu (näistä kohta lisää).

Näkemykseni ydinvoimasta monella tavalla ongelmallisena ja vaarallisena energialähteenä ei siis ole radikaalisti muuttunut. Suhtaudun siihen kuitenkin nykyään entistä suopeammin, ennen kaikkea siksi, että muiden energianlähteiden ongelmat ovat vasta viime vuosina kunnolla kolahtaneet tajuntaani. Ilmastonmuutos on ydinvoimaa monin verroin vaarallisempi uhka sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Näin ollen fossiilisista energialähteistä pitäisi päästä eroon nopeimmassa mahdollisessa aikataulussa. Lisäksi suurin osa fossiilisista polttoaineista on loppumassa; ensin öljy, pian sen jälkeen maakaasu ja lopulta myös kivihiili. Eli vaikka näistä jollain konstilla saataisiin päästöttömiä (en pidättele hengitystäni!), pitäisi niille löytyä korvaaja hyvin nopeasti. Uusiutuvat ovat pitkällä tähtäimellä se vastaus, mutta teknologian pitää antaa vielä kehittyä – ja ennen kaikkea asettaa sille taloudelliset insentiivit kehittyä – vielä muutama vuosikymmen, ennen kuin niillä voidaan tuottaa merkittävä osa maailman energiantarpeesta.

Liioitellut uhkat

Ydinvoima on siis ”paha”, muttei energiamuodoista pahin. Monia sen uhkia on nähdäkseni liioiteltu varsin rankasti Suomessa käydyssä debatissa. Merkittävimpiä näistä liioitelluista uhkista ovat onnettomuuden vaara, uraanin loppuminen sekä jätteiden loppusijoitus.

Ydinvoimaloita tuskin saadaan koskaan täysin turvallisiksi, mutta nykyään niiltä vaaditaan käsittääkseni turvallisuustasoa, joka rajaa vakavan onnettomuuden mahdollisuuden vuositasolla yhteen miljoonasosaan. Vaikeahan tätä on mitata, mutta viime vuosina INES-luokan ylimpiin neljään luokkaan kuuluvia onnettomuuksia on ollut käsittääkseni ”vain” yksi (Tokaimura, JPN 1999 – INES 4). Näyttää siltä, että turvallisuus menee koko ajan eteenpäin ja onnettomuuden riskit pienenevät. Olen havaitsevinani, että myös ydinvoiman vastustajat ovat jollain tasolla hyväksyneet tämän kehityksen ja argumentit ovat pikku hiljaa siirtyneet oleellisempiin uhkatekijöihin.

Tällaisena pidin pitkään itsekin uraanin isotoopin U-235 loppumista. Tämän puolestahan on puhunut mm. se, että uraanin hinta on 10-kertaistunut muutamassa vuodessa tällä vuosituhannella. Lukemani perusteella tämä uhka on kuitenkin vähintäänkin liioiteltu. Ensinnäkin nykykäytöllä ja nykyhinnoilla U-235 riittää lähes 100 vuodeksi. Ja hinnan kohotessa sitä saadaan enemmän, tulevaisuudessa jopa merivedestä. Oleellista tässä on se, ettei uraanin hinta muodosta kuin pienen osan ydinenergian hinnasta, joten sen nousu ei ole missään nimessä samanlainen katastrofi kuin mm. öljyn tuotantokustannusten nousu.

Lisäksi ydinpolttoainetta saadaan kierrätettyä ja tehtyä hyötöreaktoreissa. Näissä on kuitenkin kummassakin ongelmia. Kierrätyksessä ongelmana on se, että samassa prosessissa saadaan helpohkosti valmistettua myös PU-239:a (plutoniumisotooppi) ydinasekäyttöön. Hyötöreaktorit taasen ovat kalliita ja Ranskaan sekä Japaniin valmistuneet on jouduttu sulkemaan. Tämä on kuitenkin potentiaalisesti hyvin lupaava teknologia, sillä se pystyy tuottamaan enemmän ydinpolttoainetta kuin mitä se itse kuluttaa. Vaikken olekaan kovin teknologiauskovainen, uskoisin näiden kahden teknologian kehittyvän seuraavan noin sadan vuoden aikana merkittävästi (niin, ellei ilmastonmuutos ja öljyhuippu sekoita maailmaa, mikä on todellinen uhka) ja näin ollen kuittaavan halvan U-235:n loppumisen.

Samalla kierrätys voi kuitata myös suuren osan loppusijoituksen ongelmista. Se nimittäin sanan mukaan kierrättää käytetystä ydinpolttoaineesta uudelleen käytettävää ydinpolttoainetta. Tämä vähentää dramaattisesti loppusijoitettavan korkea-aktiivisen ydinjätteen määrää ja vaarallisuutta. Mutta ilman tätäkin voidaan sanoa, että loppusijoituksen riskejä ollaan ehkä hieman liioiteltu. Vaikka kyseessä on vuosituhansia säteilevä hyvin vaarallinen jäte, menettää se suuren osan säteilystään vuosikymmenissä ja valtaosan vuosisadoissa. Suuri ja ratkaisematon ongelma se on toki tästäkin huolimatta.

Liian vähälle huomiolle jääneet uhkat

Vaikka montaa ydinvoiman aiheuttamaa uhkaa on mielestäni liioiteltu, on toisaalta myös niitä, joihin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Näitä ovat uraanin louhinta, ydinaseiden leviäminen sekä – pidemmällä tähtäimellä – maailmanpoliittinen epävakaus ja kahtiajako.

Uraanin louhintaan on aivan viime aikoina alettu kiinnittää Suomessa huomiota, kun täältä on alettu etsiä uraanilähteitä. Omasta mielestäni uraanikaivokset ovat ylivoimaisesti pahin ydinjätelähde. Tämä johtuu monesta syystä, joista suurimpia ovat valvonnan ja mediahuomion puute sekä äärimmäisen suuri volyymi. Uraanikaivokset ovat jääneet pahasti käytetyn ydinjätteen varjoon mm. sen vuoksi, että tämä ongelma on monissa länsimaissa ”ulkoistettu” kehitysmaihin (Ausralia ja Kanada ovat kuitenkin suurimmat tuottajat). Uraanikaivokset tuottavat äärimmäisen suuria radioaktiivisia jätevuoria ja –järviä, jotka hoidetaan usein ”dumpataan nyt sitten vaikka tuonne” – periaatteella. Ongelma vain pahenee jos ja kun siirrytään köyhempiin lähteisiin uraanin huventuessa. Toisaalta uskon myös, että uraanikaivoksissa myös parantamisen vara on suurin ja tähän tulisikin pikimiten puuttua kovalla kädellä. On myös totta, että ydinvoiman kilpailijat – öljyhiekka ja kivihiili – tuottavat aivan yhtä lohduttomia kaivosnäkymiä.

Suurempi uhka on kuitenkin ydinaseiden leviäminen. Uskoakseni ydinjätteiden kierrätys tulee jatkossa yleistymään uraanin kallistuessa ja ydinjäteongelman korostuessa. Tällöin myös ”tuomiopäivän kello” raksahtaa lähemmäs puolta yötä ydinasekäytössä toimivan PU-239:n yleistyessä voimakkaasti. Nostaisin tämän ongelman yhdeksi keskipitkän tulevaisuuden pahimmista koko maailmassa. Valitettavasti ilmastonmuutos on vielä suurempi ongelma ja näin ollen tähän tultaneen menemään. Nyt pitäisikin alkaa kiinnittää enenemässä määrin huomiota mekanismeihin, joilla tämän toiminnan riskejä saadaan pienemmiksi. Näistä kohta lisää.

Ehkäpä suurin ydinvoiman uhkatekijä liittyy edelliseen. Mikäli ydinvoimaa otetaan suuressa määrin käyttöön päästötalkoiden seurauksena, tulee PU-239 olemaan yhä suuremmassa määrin käytetty polttoaine. Tämä johtaa siihen, että ydinvoimasta tulee sotateknologisesti yhä vaarallisempi energianlähde ja sen saatavuutta aletaan rajoittaa länsimaiden toimesta. Kehittyville maille tai kilpailijoille sitä ei voida antaa, koska siitä voidaan tehdä ydinaseita tai ydinasemateriaali voi löytää tiensä terroristien käsiin. Pahimmassa tapauksessa maailma jakaantuu vauraaseen ydinvoimaa käyttävään pohjoiseen ja köyhään, katkeraan etelään.

Voiko ydinvoiman käyttö olla kestävää?

Lyhyt vastaus: ei. Ei ainakaan, mikäli ihmisluonne ei muutu lyhyessä ajassa merkittävästi parempaan suuntaan. Ydinvoiman käyttö voi kuitenkin olla merkittävästi kestävämpää suhteessa fossiilisiin energianlähteisiin ja sen kestävyyttä voidaan edistää monin tavoin. Itse näen sen kuitenkin ennen kaikkea tärkeänä osana välivaiheen energiateknologiaa, jonka avulla maailma kykenee luovimaan tiensä ilmastonmuutoksesta ja fossiilisten energialähteiden hiipumisesta kohti todella kestävää, uusiutuvaan energiaan perustuvaa energiataloutta.

Ydinvoiman turvallisuutta voidaan parantaa monella tavoin ja näihin pitäisi nyt Suomen ja EU:n piirissä tähdätä. IAEA:n asemaa tulee vankistaa, sen määrärahoja nostaa ja demokraattista pohjaa laajentaa. Sille tulee taata voimavarat yhä tarkempaan ja perinpohjaisempaan ydinteknologian valvontaan. Sille voidaan antaa tehtäväksi myös – tällä hetkellä hieman utopistinen – ydinpolttoaineen keskitetty tuotanto. Tämä olisi hyvä pitkän aikavälin tavoite ja se parantaisi merkittävästi koko maailman turvallisuutta. Kun ydinpolttoainetta tehtäisiin ja jaeltaisiin keskitetysti, olisi sitä monin verroin helpompi valvoa. Tämä on kuitenkin de facto isku valtioiden suvereniteetin – ja energiaomavaraisuuden – sydämeen ja siksi vaikea saada menemään läpi.


Tässä siis ”lyhykäisyydessään” kantani ydinvoimaan, sen turvallisuustekijöihin ja potentiaaliin maailman energiataloudessa. Suhtaudun siis siihen hyvin suurella varauksella, mutten jaa aivan yhtä synkkää kuvaa kuin monet sen kiivaimmat vastustajat. Mielestäni ydinvoimaa voidaan käyttää tietyin reunaehdoin, mutta sen pitää ymmärtää olevan vain välivaiheen teknologia eikä siihen panostaminen saa merkitä uusiutuviin panostamisen vähenemistä, vaan päinvastoin tämän mahdollistamista. Miten tämä toteutetaan poliittisesti, on sitten jo vaikeampi kysymys. Viikonloppuna kerron yksityiskohtaisemmin kantani siihen, tulisiko metropolialueen harkita ydinvoiman käyttöä lämmityksessään.
Tags: energia, ilmastonmuutos
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic
  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 4 comments